אפלטון


בחיבור הקצר שלפנינו אעסוק בשני היבטים של החינוך הקדם-פילוסופי דרך אומנות ואמנות הניתן לשומרים בפוליטאה, הדיון יתמקד בניסיון לבאר שתי סוגיות פרשניות עיקריות. בסוגיה הראשונה אדון בשאלה מהו תפקידו של החינוך דרך בחינת הקשר בין אתסטיקה לצדק וכיצד הוא מסייע להכשרת השומרים במדינה האידיאלית, דיון זו יסייע לבאר את הסוגיה השניה שתעסוק בשאלה לאיזה חלק ...

אפלטון מבאר את המשמעות של מימזיס בפוליטאה בהקשר אתי על ידי שימוש באנלוגיה שראשיתה דיון בדוגמא של הצייר (598a1). הדיון בפוליטאה מתחיל בהנחת היסוד שעבור כל אובייקטים מסוג מסוים ישנה אידיאה אחת שממנה הם נגזרים כדמיון (likeness), כ“משהו הדומה לאידיאה (hoion)” (שם 418; 597a)2. אולם ציור של אותו האובייקט, אף הוא נגזר מהאובייקט עצמו בחינת ...